DO POBRANIA - EGZAMIN NA PRAWO JAZDY

 1. Wniosek o zmianę terminu egzaminu na prawo jazdy
 2. Wniosek o uwolnienie profilu 
 3. Wniosek o zwrot niewykorzystanych opłat za egzamin/szkolenie
 4. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu z udziałem instruktora nauki jazdy 
 5. Wniosek rezygnacji z udziału instruktora w egzaminie państwowym na prawo jazdy
 6. Wniosek osoby egzaminowanej w sprawie przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem ośrodka szkolenia kierowców
 7. Pełnomocnictwo, jeżeli ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na egzamin przez rodzica lub opiekuna dla kandydatów niepełnoletnich od 16 roku życia (kat. A1, B1, T)
 9. Deklaracja zapewnienia przez osobę egzaminowaną obecności tłumacza
 10. Wniosek osoby niepełnosprawnej o uczestnictwo dodatkowego egzaminatora wyznaczonego przez Dyrektora WORD w Ciechanowie w praktycznej części egzaminu państwowego, który będzie nadzorował ten egzamin


DO POBRANIA - SZKOLENIA

 1. Wniosek w sprawie przyjęcia na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
 2. Wniosek o przyjęcie na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani
 3. Karta zgłoszeniowa na plac manewrowy

DO POBRANIA - PRZETARGI

Klauzula informacyjna osób fizycznych przystępujących do przetargów w zakresie prawa zamówień publicznych

DO POBRANIA - INNE

 1. Regulamin udostępniania placu manewrowego WORD Ciechanów do jazd próbnych
 2. Regulamin przeprowadzania kursów reedukacyjnych

Majątek WORD w Ciechanowie w załączniku

Dyrektor WORD Ciechanów

Cezary Chodkowski

p.o. Zastępcy Dyrektora

Krzysztof Kuklak

Główna Księgowa

Halina Opasińska

 

W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- Wydział Finansowo-Księgowy;
- Wydział Nadzoru i Realizacji Egzaminów Państwowych;
- Wydział Administracyjny i Kadr;
- Wydział Szkoleń i BRD

Przedmiotem działania Ośrodka jest:

 

1. Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.

 

2. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:

 • organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej i szkoleniowej z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – policją, ośrodkami szkolenia kierowców, szkołami, strażą pożarną,
 • propagowanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu drogowym jego uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, udział w szkoleniu i edukacji motoryzacyjnej młodzieży,

 

3. Przeprowadzanie:

 • szkoleń kandydatów na instruktorów i instruktorów,
 • szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów,
 • szkoleń dla kierowców wykonujących przewóz drogowy , 
 • szkoleń kierowców naruszających przepisy drogowe,

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej realizowany jest na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 68).

Informacje nieopublikowane w Biuletynie udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanego.

Podkategorie