Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
  • tradycyjnie, w formie papierowej na adres:
   Inspektor Ochrony Danych WORD w Ciechanowie
   ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Posiada Pani / Pan następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani / Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
  • usunięcia Pani / Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani / Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani / Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 4. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obowiązkowe.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dalsza część klauzul informacyjnych przeznaczona jest dla poszczególnych kategorii osób, których dane są przetwarzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie.


Klauzula informacyjna dla kierowników OSK i instruktorów wynajmujących plac manewrowy

 

 • Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez Panią / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • przeprowadzenia procesu wynajmu placu manewrowego;
  • prowadzenia z Panią / Panem komunikacji związanej z wynajmem placu manewrowego;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z wynajmem placu manewrowego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
   • ewidencjonowanie wynajmu placu;
   • ewidencjonowanie rozliczeń finansowych;
  • prowadzenie prac analitycznych i statystycznych związanych z wynajmem placu manewrowego;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym egzaminatorzy, osoby odbywające praktyki egzaminatorskie oraz osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi i finansowymi;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów współpracujących z Administratorem, w tym podmiotów świadczących usługi informatyczne i prawne – w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3;
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem – w przypadku kontroli procesu egzaminowania lub złożenia skargi dotyczącej egzaminu;
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • formularze zgłoszeniowe – 2 lata;
  • rozliczenia finansowe - zgodnie z przepisami ustawy podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani / Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających w budynku oraz w jego otoczeniu;
  • ochrony mienia;
  • kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń, w tym z tytułu szkód na mieniu lub obrony przed nimi.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • Upoważnieni pracownicy Administratora;
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego jako organ nadzoru nad Administratorem;
  • Marszałek Województwa w zakresie prowadzonego rejestru egzaminatorów oraz sprawowania nadzoru nad procesem egzaminowania;
  • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przypadku odwołania od decyzji Marszałka Województwa dotyczącej złożonej skargi;
  • podmioty współpracujące z Administratorem świadczące usługi prawne;
  • organy administracji rządowej i samorządowej wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej
   (np.: Policja, Prokuratura).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu automatycznego nadpisania, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty
  ich pozyskania, chyba że przepis prawa lub interes prawny Administratora wymaga dłuższego okresu przechowywania.
 7. Posiada Pani/Pan następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia
   lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 8. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu jest: wizerunek osoby.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych znajdujących się w bazie CEIDG uczestniczących w przetargach publicznych, zapytaniach o cenę oraz dokonujących sprzedaży na rzecz WORD w Ciechanowie

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, dalej „PZP”;
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią/Panem umowy,
   w przypadku wyboru Pani/Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego;
  • komunikacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
   a w przypadku wyboru Pani/Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego, związanej z umową na wykonanie zamówienia publicznego;
  • prowadzenia dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
   w szczególności: w celach podatkowych, ewidencyjnych, publikacji
   na stronie BIP oraz portalu zamówień publicznych;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w postępowaniem lub w/w umową
   lub obrony przed nimi;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa
   i w granicach tych przepisów.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • niezbędności danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
   na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 5. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
  • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
  • upoważnionym pracownikom Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru (w przypadku kontroli);
  • osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;
  • podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne;
  • podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (KIO, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.).
 6. Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas wykonywania umowy
  i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z art. 97 PZP Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
  o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
  Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy) lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia),
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia),
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia),
   chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora
   z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą
   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia),
   gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
   po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 9. Nie przysługuje Pani/Panu następujące prawo:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
  • na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
 10. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (odrzucenie oferty). Podanie danych osobowych jest też warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji umowy i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się
  na zasadach określonych w PZP.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się w sprawach ogólnych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • ewidencji i prowadzenia komunikacji z Panią/Panem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
   w szczególności: w celu ewidencji i archiwizacji korespondencji zgodnie
   z instrukcją kancelaryjną;
  • dochodzenia roszczeń związanych z Pani/Pana korespondencją lub obrony przed nią;
  • prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa
   i w granicach tych przepisów.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
   na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 5. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
  • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
  • upoważnionym pracownikom Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru (w przypadku kontroli);
  • podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym podmiotom świadczącym usługi prawne;
  • podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura itp.).
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym
   dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez czas określony instrukcją kancelaryjną, w zależności od złożonego pisma lub tak długo,
  jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia),
   chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora
   z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą
   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych -
   na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
   ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu w zależności od złożonego pisma.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna np.: zlecenie, dzieło, umowa o świadczenie usług

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią/Panem umowy;
  • prowadzenia komunikacji związanej z Panią/Panem umową;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z Pani/Pana umową;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
   w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa
   i w granicach tych przepisów.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  • niezbędności danych do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
   na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 5. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
  • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
  • upoważnionym pracownikom Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru (w przypadku kontroli);
  • podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne i prawne;
  • podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
  • biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.).
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym
   dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia),
   chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora
   z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą
   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych -
   na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
   ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji umowy i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny,
  w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się
  na zasadach optymalnego doboru wiedzy, umiejętności oraz zaproponowanej ceny towaru lub usługi. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór najlepszej oferty oraz zawarcie umowy.

Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz jego udokumentowania.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  • niezbędności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w tym przepisów wynikających z Kodeksu Pracy;
  • prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 5. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
  • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
  • upoważnionym pracownikom Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru (w przypadku kontroli);
  • podmiotom na podstawie Pani/Pana zgody;
  • podmiotom na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, itp.).
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lata od zakończenia procesu rekrutacji, lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia),
   chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora
   z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą
   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych -
   na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
   ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny, w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się
  na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową

 

 1. Dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego mogą pochodzić:
  • od dziecka;
  • od rodzica lub opiekuna prawnego;
  • od nauczyciela przekazującego formularze lub listy osób szkolonych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
  • udzielona przez dziecko, rodzica lub opiekuna prawnego dziecka zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędność danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • organizacji i przeprowadzenia szkolenia na kartę rowerową;
  • prowadzenia komunikacji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
  • prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych ze szkoleniem lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym osoby zajmujące się szkoleniami (w tym wykładowcy) oraz sprawami organizacyjnymi;
  • upoważnieni pracownicy Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru nad Administratorem (w przypadku kontroli);
  • upoważnieni pracownicy podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa i tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora, chyba że przepisy prawa zakazują dalszego przetwarzania, w tym:
  • formularze arkuszy zaliczeń – 10 lat;
 6. Dane dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób ręczny. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią/Panem umowy na usługi szkoleniowe;
  • prowadzenia komunikacji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
  • prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
  • dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
  • prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów;
  • pomiaru temperatury przed egzaminem w celu związanym z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
  • niezbędności danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
   na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w tym przepisów wynikających z:
   • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
    (U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
   • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
    (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
   • Ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym
    (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.);
   • Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz.757, z późn. zm.);
   • Ustawy o rachunkowości;
  • prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
  • niezbędności ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. (art. 9 ust. 2
   i Rozporządzenia).
 5. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
  • upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
  • upoważnionym pracownikom Zarządu Województwa Mazowieckiego jako organu nadzoru (w przypadku kontroli);
  • podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, informatyczne, prawne;
  • podmiotom zgłaszającym na szkolenia (np.: Pani/Pana pracodawca, Powiatowy Urząd Pracy);
  • podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody;
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Wydział komunikacji, Wojewoda, Ministerstwo Cyfryzacji, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.).
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym
   dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia),
  3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia),
   chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora
   z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą
   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych -
   na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
   ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przeprowadzenia procesu egzaminowania i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny,
  w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy, w tym monitoring części praktycznej państwowego egzaminu na prawo jazdy

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • pomiaru temperatury przed egzaminem w celu związanym z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
  • przeprowadzenia procesu egzaminowania;
  • prowadzenia z Panią/Panem komunikacji związanej z egzaminem;
  • prowadzenia dokumentacji związanej z egzaminem, w tym nagrania przebiegu egzaminu;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
   w szczególności:
   • pobranie aktualizacji profilu kandydata na kierowcę (PKK);
   • ewidencjonowanie rozliczeń finansowych;
   • odesłanie PKK na żądanie osoby, której dane dotyczą do innego WORD;
   • odesłanie zaktualizowanego PKK o wynik egzaminu do właściwego Wydziału Komunikacji;
  • udziału w postępowaniu skargowym na proces egzaminowania;
  • prowadzenie prac analitycznych i statystycznych związanych
   z przeprowadzanymi egzaminami;
  • udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa
   i w granicach tych przepisów.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
  • udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
  • niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
  • niezbędności ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. (art. 9 ust. 2
   i Rozporządzenia).
 5. Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnieni pracownicy Administratora, w tym egzaminatorzy oraz osoby odbywające praktyki egzaminatorskie;
  • Zarząd Województwa Mazowieckiego jako organ nadzoru nad Administratorem – w przypadku kontroli procesu egzaminowania lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu lub wyniku egzaminu;
  • podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne i prawne – w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 4;
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu egzaminowania oraz systemu Info-Car, a także podmiot zapewniający wsparcie techniczne do powyższego systemu;
  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. Policja, Wydział Komunikacji, Prokuratura, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej), wyłącznie na ich wniosek lub żądanie.
  • Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 6. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez następujący okres czasu:
  • listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 2 lata zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • protokoły egzaminów państwowych – 50 lat;
  • złożona skarga dotycząca przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy i przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego – 5 lat;
  • rejestracja przebiegu egzaminu – 21 dni, chyb, że została złożona ww. skarga;
  • roszczenia finansowe – 6 lat.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia),
  • usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia),
   chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora
   z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą
   do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych -
   na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
   ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przeprowadzenia procesu egzaminowania i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Do pobrania: