Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
  • tradycyjnie, w formie papierowej na adres:
   Inspektor Ochrony Danych WORD w Ciechanowie
   ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Posiada Pani / Pan następujące prawa:
  • dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
  • sprostowania Pani / Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
  • usunięcia Pani / Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani / Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani / Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 4. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obowiązkowe.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dalsza część klauzul informacyjnych przeznaczona jest dla poszczególnych kategorii osób, których dane są przetwarzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie.


Klauzula informacyjna dla kierowników OSK i instruktorów wynajmujących plac manewrowy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. przeprowadzenia procesu wynajmu placu manewrowego;
 5. prowadzenia korespondencji związanej z wynajmem placu manewrowego;
 6. prowadzenia dokumentacji związanej z wynajmem placu manewrowego;
 7. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
 8. dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
 9. prowadzenie prac analitycznych związanych z wynajmem placu manewrowego;
 10. udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 11. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
 12. udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 13. niezbędności danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 14. niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 15. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 16. niezbędności ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. (art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia).
 17. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
 18. upoważnionym pracownikom Administratora;
 19. Zarządowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 20. podmiotom współpracującym z Administratorem świadczącym usługi prawne;
 21. podmioty współpracujące z Administratorem świadczące usługi informatyczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3;
 22. podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
 23. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej);
 24. biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;
 25. pracownikom i współpracownikom podmiotów określonych w pkt. b-g) powyżej.

Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub tak długo,
  jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 3. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
 4. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
 5. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając
  w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie zawarcia umowy dotyczącej wynajmu placu manewrowego i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 4. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających w budynku i na terenie WORD w Ciechanowie;
 5. ochrony mienia;
 6. kontroli nad zachowaniem w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
 7. dochodzenia lub ustalenia roszczeń, w tym z tytułu szkód na mieniu lub obrony przed nimi.
 8. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność danych
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 9. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
 10. upoważnionym pracownikom Administratora;
 11. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 12. Zarządowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 13. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w przypadku odwołania od decyzji Marszałka Województwa dotyczącej złożonej skargi;
 14. podmiotom współpracującym z Administratorem świadczącym usługi prawne;
 15. podmiotom współpracującym z Administratorem świadczącym usługi informatyczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3;
 16. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura);
 17. pracownikom i współpracownikom podmiotów określonych w pkt. b-g) powyżej.

Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu automatycznego nadpisania, jednakże nie dłużej niż przez 3 miesiące od daty ich pozyskania, chyba że przepis prawa lub interes prawny Administratora wymaga dłuższego okresu przechowywania.
 2. Posiada Pani/Pan następujące prawa:
 3. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
 4. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
 5. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 7. Danymi osobowymi przetwarzanymi w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu jest: wizerunek osoby.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych przystępujących do przetargów w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do inspektora danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 4. prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, dalej „PZP”;
 5. zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią/Panem umowy, w przypadku wyboru Pani/Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego;
 6. prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia, a w przypadku wyboru Pani/Pana jako wykonawcy zamówienia publicznego, związanej z umową na wykonanie zamówienia publicznego;
 7. prowadzenia dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego;
 8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych i ewidencyjnych;
 9. dochodzenia roszczeń związanych z w/w postępowaniem lub w/w umową lub obrony przed nimi;
 10. prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
 11. udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 13. niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 14. niezbędności danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 15. niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 16. Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
 17. upoważnionym pracownikom Administratora;
 18. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 19. Zarządowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 20. podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
 21. podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe;
 22. podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
 23. organom administracji rządowej i samorządowej wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej
  (np.: KIO, Prezes UZP, Prokuratura, Urząd Skarbowy);
 24. biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;
 25. pracownikom i współpracownikom podmiotów określonych w pkt. b-g) powyżej.

Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  (w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy) lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (odrzucenie oferty). Podanie danych osobowych jest też warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji umowy i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 4. na podstawie art. 15 Rozporządzenia prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 5. na podstawie art. 16 Rozporządzenia prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 6. na podstawie art. 18 Rozporządzenia prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 7. Nie przysługuje Pani/Panu następujące prawo:
 8. prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
 9. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
 10. prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia, wobec przetwarzania danych osobowych

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 3. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w PZP.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się w sprawach ogólnych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. ewidencji i prowadzenia korespondencji z Panią/Panem;
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celu ewidencji i archiwizacji korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 6. dochodzenia roszczeń związanych z Pani/Pana korespondencją lub obrony przed nią;
 7. prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
 8. udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 9. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
 10. udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 11. niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 12. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 13. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
 14. upoważnionym pracownikom Administratora;
 15. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 16. Zarządowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 17. podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym podmiotom świadczącym usługi prawne;
 18. podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody;
 19. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np.: Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej);
 20. pracownikom i współpracownikom podmiotów określonych w pkt. b-f) powyżej.

Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez czas określony instrukcją kancelaryjną, w zależności od złożonego pisma lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 3. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
 4. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
 5. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 3. Pani/Pana dane mogą podlegać profilowaniu w zależności od rodzaju sprawy.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna np.: zlecenie, dzieło, umowa o świadczenie usług

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią/Panem umowy;
 5. prowadzenia korespondencji związanej z Pani/Pana umową;
 6. prowadzenia dokumentacji związanej z Pani/Pana umową;
 7. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
 8. dochodzenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
 9. prowadzenia prac analitycznych związanych z działalnością statutową Administratora;
 10. udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 11. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
 12. udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 13. niezbędności danych do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 14. niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 15. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 16. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
 17. upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
 18. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 19. Zarządowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 20. podmiotom współpracującym z Administratorem świadczącym usługi prawne;
 21. podmiotom współpracującym z Administratorem świadczącym usługi informatyczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3;
 22. podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
 23. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej);
 24. biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;
 25. pracownikom i współpracownikom podmiotów określonych w pkt. b-g) powyżej.

Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy
  i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 3. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
 4. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
 5. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając
  w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie realizacji umowy i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 3. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach optymalnego doboru wiedzy, umiejętności oraz zaproponowanej ceny towaru lub usługi. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wybór najlepszej oferty oraz zawarcie umowy.

Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty rekrutacyjne

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz jego udokumentowania.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
 5. udzielonej przez Panią/Pana zgody - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 6. niezbędności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w tym przepisów wynikających z:
 • Kodeksu Pracy;
 1. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
 2. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
 3. upoważnionym pracownikom WORD Ciechanów;
 4. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 5. Zarządowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 6. podmiotom na podstawie Pani/Pana zgody;
 7. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej);
 8. pracownikom i współpracownikom podmiotów określonych w pkt. b-e) powyżej.

Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 2 lata od zakończenia procesu rekrutacji lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 3. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
 4. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
 5. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora
  z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia
  ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny, w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. organizacji i przeprowadzenia szkolenia na kartę rowerową;
 5. prowadzenia korespondencji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
 6. prowadzenia dokumentacji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
 7. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
 8. dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z w/w szkoleniem lub obrony przed nimi;
 9. prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
 10. udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 11. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
 12. udzielonej przez dziecko rodzica lub opikuna prawnego zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 13. niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 14. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 15. niezbędności ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. (art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia).
 16. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
 17. upoważnionym pracownikom Administratora;
 18. Zarządowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 19. podmiotom współpracującym z Administratorem świadczącym usługi prawne;
 20. podmioty współpracujące z Administratorem świadczące usługi informatyczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3;
 21. podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody;
 22. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura);
 23. pracownikom i współpracownikom podmiotów określonych w pkt. b-f) powyżej.

Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 1. Formularze zgłoszeń oraz formularze arkuszy zaliczeń przetwarzane będą przez 10 lat od przeprowadzenia szkolenia lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 3. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
 4. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
 5. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając
  w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przeprowadzenia procesu szkolenia
i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób ręczny.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 4. pomiaru temperatury przed szkoleniem w celu związanym z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
 5. zawarcia, wykonania, zmiany lub rozwiązania z Panią/Panem umowy na usługi szkoleniowe;
 6. prowadzenia korespondencji związanej z przeprowadzeniem szkolenia;
 7. prowadzenia dokumentacji związanej ze szkoleniem;
 8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności: w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i ewidencyjnych;
 9. dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z w/w umową lub obrony przed nimi;
 10. prowadzenie prac analitycznych związanych z działalnością szkoleniową Administratora;
 11. udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 12. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
 13. udzielonej przez Panią/Pana zgody – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 14. niezbędności danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 15. niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 16. prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
 17. niezbędności ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. (art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia).
 18. Pani/Pana dane będą lub mogą zostać udostępnione:
 19. upoważnionym pracownikom Administratora;
 20. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 21. Zarządowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 22. Urzędowi Wojewódzkiemu jako organowi ewidencjonującemu uczestników szkolenia;
 23. Ministerstwu Cyfryzacji jako organowi ewidencjonującemu uczestników szkolenia;
 24. Komendom Wojewódzkim Policji jako organowi ewidencjonującemu uczestników szkolenia;
 25. podmiotom zgłaszającym na szkolenia (np.: Pani / Pana pracodawca, Powiatowy Urząd Pracy);
 26. podmiotom współpracującym z Administratorem świadczącym usługi prawne;
 27. podmioty współpracujące z Administratorem świadczące usługi informatyczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3;
 28. podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
 29. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej);
 30. biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;
 31. pracownikom i współpracownikom podmiotów określonych w pkt. b-k) powyżej.

Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas wykonywania umowy i dokonania rozliczenia z tego tytułu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub tak długo, jak wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 3. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
 4. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
 5. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 6. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając
  w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przeprowadzenia procesu szkolenia
i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy, w tym monitoring części praktycznej państwowego egzaminu na prawo jazdy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
 4. pomiaru temperatury przed egzaminem w celu związanym z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
 5. przeprowadzenia procesu egzaminowania;
 6. prowadzenia z Panią/Panem korespondencji związanej z egzaminem;
 7. prowadzenia dokumentacji związanej z egzaminem, w tym nagrania przebiegu egzaminu;
 8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności:
 • pobranie aktualizacji profilu (PKK / PKZ);
 • ewidencjonowanie rozliczeń finansowych;
 • odesłanie PKK / PKZ na żądanie osoby, której dane dotyczą do innego WORD;
 • odesłanie zaktualizowanego PKK / PKZ o wynik egzaminu do właściwego Wydziału Komunikacji / Starosty;
 1. udziału w postępowaniu skargowym na proces egzaminowania;
 2. prowadzenia prac analitycznych i statystycznych związanych z przeprowadzanymi egzaminami;
 3. udzielania informacji na wniosek podmiotów uprawnionych przepisami prawa i w granicach tych przepisów.
 4. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
 5. udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 6. niezbędności danych do wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
 7. niezbędności danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 8. niezbędności ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów prawa. (art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia).
 9. Pani/Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
 10. upoważnionym pracownikom Administratora;
 11. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 12. Zarządowi Województwa Mazowieckiego jako organowi nadzoru nad Administratorem w przypadku kontroli;
 13. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w przypadku odwołania od decyzji Marszałka Województwa dotyczącej złożonej skargi;
 14. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w związku z realizacją umowy dotyczącej teleinformatycznego systemu egzaminowania (dotyczy osób przystępujących do egzaminu państwowego w zakresie PKK oraz PKZ) oraz systemu Info-Car (dotyczy osób przystępujących do egzaminu państwowego w zakresie PKK), a także podmiotowi zapewniającemu wsparcie techniczne do powyższego systemu;
 15. podmiotom współpracującym z Administratorem świadczące usługi prawne;
 16. podmiotom współpracującym z Administratorem świadczące usługi informatyczne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3;
 17. podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana wniosku lub zgody (np.: bankom);
 18. organom administracji rządowej i samorządowej wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej (Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej);
 19. biegłym rewidentom ksiąg rachunkowych;
 20. pracownikom i współpracownikom podmiotów określonych w pkt. b-i) powyżej.

Podmioty powyższe będą odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Pani/Pana praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

 1. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez następujący okres czasu:
 2. listy egzaminacyjne oraz arkusze przebiegu egzaminu – 1 miesiąc;
 3. protokoły egzaminów państwowych – 50 lat;
 4. formularze testów kwalifikacyjnych – 6 miesięcy;
 5. złożona skarga dotycząca przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy – 3 lata od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia skargi;
 6. rejestracja przebiegu egzaminu praktycznego – 21 dni, chyba, że została złożona skarga na przebieg lub wynik egzaminu;
 7. roszczenia finansowe – 6 lat.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
 9. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 Rozporządzenia);
 10. sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 Rozporządzenia);
 11. usunięcia Pani/Pana danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia), chyba że dane będą konieczne do wywiązywania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego ich przetwarzania albo służyć będą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 12. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia), gdy kwestionuje się prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, a także gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Pani/Pan wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 13. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie przeprowadzenia procesu egzaminowania i wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny.
 3. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Do pobrania: