PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
odnoszące się do osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, egzaminatorów, instruktorów, kierowców zawodowych oraz przewozów ADR

   

USTAWY i DYREKTYWY. 

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988 )

 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r poz. 1212 z późn. zm. poz. 2269, poz. 2328, poz. 2490)

 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r poz. 180 z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o czasie pracy kierowców (Dz. U z 2019 r poz. 1412 z późn. zm. Dz. U. z 2022 poz. 209)
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z późn. zm. Dz. U. z 2022 poz. 209)

 6. Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG.

 7. Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r w sprawie praw jazdy (przekształcenie)

  AKTY WYKONAWCZE DO USTAW / DYREKTYW WYSZCZEGÓLNIONYCH W CZĘŚCI I

  1. Rozporządzenie MI  z dnia 8 grudnia 2023 r w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r poz. 2659 ze zm.).

  2. Rozporządzenie MI i R z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U. z 2014 r poz. 1629).

  3. Uchwała nr 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2023 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy danej kategorii.

  4. Rozporządzenie MI i B z dnia 4 marca 2016 r w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r poz. 1885).

  5. Rozporządzenie MI oraz MSW i A z dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z  2019, poz. 2310 z późn. zm. 2021 poz. 433, poz. 2065).

  6. Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r  poz. 2311 z późn. zm. 2021 poz. 2066, poz. 438)).

  7. Rozporządzenie MI z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r poz. 2022 z późn. zm. Dz. U. z 2017 poz. 2338, Dz. U. z 2018 poz. 885, Dz. U. z 2019 poz. 2560, Dz. U. z 2020 poz. 1886, Dz. U. z 2021 poz. 1877, Dz. U. z 2022 poz. 122).

  8. Rozporządzenie MZ z dnia 8 lipca 2014 r w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r poz. 937 z późn.zm. 2019 poz. 1294, Dz. U. z 2022 poz. 165).

  9. Rozporządzenie MZ z dnia 29 sierpnia 2019 r w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r poz. 1659 z późn. zm. 2020 poz. 2213).

  10. Rozporządzenie MI i B z dnia 11 grudnia 2017 r w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r poz. 2355 z późn.zm).

  11. Rozporządzenie MT i B z dnia 22 czerwca 2017 r w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (Dz. U. z 2017 r poz. 1325, Dz. U. z 2018 poz. 893, Dz. U. z 2019 poz. 1143, poz. 1272, poz. 2483, Dz. U. z 2020 poz. 2169, Dz. U. z 2021 poz. 1002, Dz. U. z 2022 poz. 188).

  12. Rozporządzenie MT i B  z dnia 22 czerwca 2017 r w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz. U. z 2017 r poz. 1324).

  13. Rozporządzenie MI  z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie doskonalenia techniki jazdy
   ( Dz. U. z 2019 r poz. 163).

  14. Rozporządzenie MTB i GM z dnia 15 maja 2013 r w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r poz. 1392)

  15. Rozporządzenie MI  z dnia 25 czerwca 2019 r w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r poz. 1200 ).

  16. Rozporządzenie MI z dnia 14 marca 2019 r w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań przez ośrodek (Dz. U. z 2019 r poz. 596).

  17. Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1897)

  18. Rozporządzenie MSW iA z dnia 6 lipca 2010 r w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r poz. 143 z późn.zm Dz. U. z 2018 poz. 1190).

  19. Rozporządzenie MI z dnia 16 listopada 2018 r w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r poz. 2250).

  20. Rozporządzenie MZ z dnia 18 grudnia 2012 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019 r poz. 140 ).

  21. Rozporządzenie MI z dnia 1 kwietnia 2010 r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151 ).

  22. Rozporządzenie MT, B i GM z dnia 27 czerwca 2013 r w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. z 2013 r poz. 894).

  23. Rozporządzenie MZ z dnia 13 maja 2015 r w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich (Dz. U. z 2015 r poz. 674). (Przeciwwskazanie używania pasów bezpieczeństwa)

  24. Rozporządzenie MT, B i GM z dnia 29 maja 2012 r w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r poz. 619 z poźn.zm Dz. U. z 2021 poz. 2150).

  25. Rozporządzenie MT,B i GM z dnia 15 lutego 2012 r w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r poz. 683).

  26. Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85.  

  27. Rozporządzenie MI i B z dnia 8 lipca 2016 r.w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów Technicznych Blokady Alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz.U. z 2016 r poz.1072).
  28. Rozporządzenie MI z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunków (Dz.U z 2018 r poz. 361).
  29. Rozporządzenie MI z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2022 poz. 739)

  30. Rozporządzenie MI z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 742)

 

 Objaśnienia: 

 • skrót MT, B i GM, oznacza Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,

 • skrót MI i R, oznacza Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

 • skrót MI i B oznacza Ministra Infrastruktury i Budownictwa,

 • skrót MI oraz SW i A, oznacza Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 • skrót MI, oznacza Ministra Infrastruktury,

 • skrót MSW, oznacza Ministra Spraw Wewnętrznych,

 • skrót MZ, oznacza Ministra Zdrowia.