Wychodząc naprzeciw widocznym dążeniom społeczności subreginonu ciechanowskiego do poprawy jakości i ochrony życia oraz zdrowia, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, zwany dalej WORD, wykonując ustawowy obowiązek działalności  na rzecz  poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizuje  tym samym  działania określone w  „Programie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu” pod akronimem GAMBIT MAZOWIECKI w oparciu o „Roczny plan pracy w części dotyczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” w ramach „Rocznego planu finansowego”.

Nasze wysiłki skupiają się przede wszystkim wokół poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego – dzieci i młodzieży szkolnej, bo to właśnie ta grupa, ze względu na ograniczone zdolności postrzegania i rozumienia zagrożeń ruchu drogowego oraz warunki fizyczne, została objęta szczególną uwagą i troską.

Uznaliśmy, iż dalsza poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drogach jest możliwa, a jednym z podstawowych  działań jest udoskonalanie ich edukacji i komunikacji ze społeczeństwem, poprzez:

 1. wprowadzanie do szkolnej edukacji modułu kształtującego właściwe postawy dzieci i młodzieży jako pieszego, rowerzysty, motorowerzysty na drodze,
 2. włączenie rodziców lub prawnych opiekunów dzieci i młodzieży w proces wychowania komunikacyjnego oraz promowanie wśród dorosłych uczestników ruchu drogowego prawidłowych wzorców zachowań,
 3. wprowadzenie do szkolenia kierowców metod kształtujących właściwe reakcje na obecność pieszego, rowerzysty, motorowerzysty na drodze (bardzo często kierowcy traktują ich jak utrudnienie w ruchu drogowym),
 4. systematyczne prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnych zarówno tych o zasięgu lokalnym jak i włączanie się w akcje o zasięgu ogólnokrajowym mających na celu podniesienie kultury wzajemnych zachowań na drodze (kierowca – pieszy, kierowca – rowerzysta, kierowca – motorowerzysta),
 5. inicjowanie działań inżynierskich służących poprawie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim przed obiektami do których uczęszczają dzieci.   

W związku z tym WORD w Ciechanowie na terenie subregionu ciechanowskiego,  realizuje następujące  zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa;

 • Tworzy klaso – pracownie i pracownie wychowania komunikacyjnego.
 • Wyposażył Pracownię Wychowania Komunikacyjnego Komendy Powiatowej w Płońsku w sprzęt multimedialny oraz dobrze dobrane materiały edukacyjne.
 • Wyposaża już istniejące klaso – pracownie wychowania komunikacyjnego w urządzenia multimedialne i materiały edukacyjne.
 • Uznając za niezbędne w placówkach oświatowych (szkołach)  urządzenia  i pojazdy do zajęć praktycznych, w ramach edukacji i egzaminów na kartę rowerową, wyposaża szkoły w:
  1) rowery,
  2) rowerowe tory przeszkód.
 • Corocznie  współorganizuje w ramach samorządowego zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, powiatowe konkursy dla uczniów szkół subregionu ciechanowskiego pn. „Bezpieczna droga do szkoły”,  prowadzone z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 • Prowadzi zajęcia edukacyjne pod hasłami „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bądź bezpieczny na drodze”, „Bądź widoczny na drodze”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Zapnij pasy” – dla uczniów szkół podstawowych w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD, których tematyką jest przede wszystkim uświadomienie dzieciom bezpiecznego zachowania na drodze oraz obowiązku stosowania i noszenia środków ich ochrony, realizując tym samym ustawowy obowiązek używania elementów odblaskowych przez dzieci w wieku do 15 lat w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. Ponadto WORD, będąc w posiadaniu mobilnego symulatora zderzeń „zapnij pasy”, zachęcał do indywidualnego skorzystania z tego urządzenia zarówno dzieci, jak ich opiekunów – nauczycieli, w celu uzmysłowienia wszystkim potencjalnym pasażerom pojazdów samochodowych, jak ważne jest korzystanie z pasów bezpieczeństwa. N zakończenie zajęć wszystkie dzieci obdarowywane są zestawami rowerzysty (kask rowerowy, kamizelka odblaskowa, światła rowerowe, etc.), elementami odblaskowymi oraz podręcznikami edukacyjnymi „Moje pierwsze prawo jazdy – karta rowerowa”.
 • Współorganizuje oraz współfinansuje niezliczone akcje związane z obchodami „Dnia Dziecka”.
 • Corocznie organizuje, przeprowadza  i finansuje eliminacje Powiatowe i Rejonowe Ogólnopolskiego  Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz współfinansuje   i współorganizuje  te Turnieje na szczeblu wojewódzkim Mazowsza , których celem jest:
  1) popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  2) kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego,
  3) popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  4) popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także sportu i rekreacji,
  5) przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych. 
 • Szkoli osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu przed obiektami szkolnymi (tzw. „Strażników szkolnych”) oraz kierowców wykonujących przewozy drogowe autobusami szkolnymi (tzw. „Gimbusami”).
 • Jest organizatorem  Posiedzeń  Zespołu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Komend Powiatowych Policji subregionu ciechanowskiego, Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty i Wychowania Delegatury w Ciechanowie, Tygodnika Ciechanowskiego i tutejszego Ośrodka, których tematyką była dalsza poprawa bezpieczeństwa najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego określając działania i zadania.
 • Organizuje coroczne akcje pod hasłem „Dni Otwarte  WORD” dla młodzieży i społeczności subregionu ciechanowskiego i subregionów sąsiednich.
  Niezależnie od realizacji wymienionych działań, WORD w Ciechanowie we współpracy z Policją Drogową, Kuratorium Oświaty Delegaturą w Ciechanowie, Tygodnikiem Ciechanowskim, Ciechanowskim Portalem Internetowym, Katolickim Radiem Ciechanów oraz telewizją lokalną  w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach dzieci i młodzieży:
  1. monitoruje zagrożenia występujących na drogach przed obiektami do których uczęszczają dzieci i młodzież, w szczególności zlokalizowanych przy tych ciągach komunikacyjnych, na których odbywa się wzmożony ruch pojazdów ciężkich i długich,
  2. wnioskuje do zarządców dróg o stosowanie inżynierskich środków ochrony pieszych, tj. sygnalizacji świetlnej, wysp azylu, ogrodzeń segmentowych, balustrad, etc. w miejscach szczególnego zagrożenia najmłodszych
  uczestników ruchu drogowego,
  3.  współorganizuje niezliczone ilości pogadanek i prelekcji w przedszkolach  i szkołach na tematy związane z zapewnieniem najmłodszym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich obszarach życia, w tym przy współudziale rodziców bądź ich prawnych opiekunów,
  4. organizuje  działania pod hasłem „Bezpieczne przewozy zbiorowe dzieci i młodzieży” w związku z feriami letnimi i zimowymi.

Angażujemy się i wspieramy zarówno w sferze organizacyjnej, merytorycznej jak i finansowej we wszelkiego rodzaju ogólnokrajowe akcje ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa nie tylko najmłodszych uczestników ruchu drogowego, ale nas wszystkich, a mianowicie:

 • „Moda na Odblaski. Włącz Myślenie,
 • „Weekend bez ofiar”,
 • „Zapnij pasy. Włącz myślenie”,
 • „Nie jedź na kacu. Włącz myślenie”,
 • „Tydzień BRD”.

Zaangażowanie  WORD w działania  na rzecz poprawy bezpieczeństwa przede wszystkim najmłodszych uczestników ruchu drogowego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Komendami Powiatowymi  Policji subregionu ciechanowskiego, Delegaturą Oświaty w Ciechanowie, Inspekcją Transportu Drogowego Odziałem w Ciechanowie  wpływa  znacząco na eliminowanie i ograniczanie zagrożeń oraz niebezpieczeństw, na jakie narażani są najmniej chronieni uczestnicy ruchu drogowego.