Jak wygląda praktyczny egzamin państwowy ?

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu zadań :

  • na placu manewrowym - zgodnie z techniką kierowania i kryteriami określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
  • w ruchu drogowym - w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów.

 

UWAGA ! Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów
potwierdzających jej tożsamość:

1) dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW;
2) kartę pobytu;
3) paszport lub inny dokument podróży;
4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;
6) zgodę na pobyt tolerowany;
7) dokument mObywatel,
o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o po- mocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.5)), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu

 

Informujemy, iż istnieje możliwość odbycia egzaminu praktycznego pojazdem ośrodka szkolenia, na którym było prowadzone szkolenie, po wcześniejszym złożeniu wniosku (pobierz wzór) .