Jak wygląda teoretyczny egzamin państwowy?

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie posiadanej wiedzy w zakresie:

 • znajomości zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się po drogach publicznych,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Przebieg egzaminu teoretycznego:

 • warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego w dniu egzaminu jednego z dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, zgoda na pobyt tolerowany),
 • egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerów,
 • WORD Ciechanów posiada salę nr 1 komputerową wyposażoną w 12 stanowisk, która przeznaczona jest tylko do przeprowadzania egzaminów teoretycznych.

 

 

ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu komputera prawidłowej odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym, w czasie rzeczywistym pytania, ujęte w katalogu pytań.

20 pytań z wiedzy podstawowej 

10 pytań o wysokim znaczeniu dla brd

3 pkt.

TAK / NIE

25`

6 pytań o średnim znaczeniu dla brd 

2 pkt.

4 pytania o niskim znaczeniu dla brd 

1 pkt.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej

6 pytań o wysokim znaczeniu dla brd

3 pkt.

A/ B/ C

4 pytań o średnim znaczeniu dla brd 

2 pkt.

2 pytania o niskim znaczeniu dla brd 

1 pkt.

 • test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,
 • pytania są punktowane za 3, 2 i 1 pkt.  w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,
 • warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych,
 • czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,
 • tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa,
 • nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,
 • projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz, i kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO
Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi,
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi,
 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Po zakończeniu część teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na wniosek osoby egzaminowanej :

 • dokonuje wydrku arkusza odpowiedzi,
 • umożliwia do wglądu pytania egzaminacyjne wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowej - dotyczy osób, które otrzymały negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.