Jak wygląda teoretyczny egzamin państwowy?

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie posiadanej wiedzy w zakresie:

 • znajomości zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się po drogach publicznych,
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym,
 • obowiązków kierowcy i posiadacza pojazdu,
 • postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

Przebieg egzaminu teoretycznego:

 • egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerów,
 • WORD Ciechanów posiada salę nr 1 komputerową wyposażoną w 12 stanowisk, która przeznaczona jest tylko do przeprowadzania egzaminów teoretycznych.

 

UWAGA ! Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

1) dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólnego działania Rady 98/700/WSiSW;
2) kartę pobytu;
3) paszport lub inny dokument podróży;
4) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
5) polski dokument tożsamości cudzoziemca;
6) zgodę na pobyt tolerowany;
7) dokument mObywatel,
o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o po- mocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.5)), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu

 

 

ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu komputera prawidłowej odpowiedzi na wyświetlane systemem losowym, w czasie rzeczywistym pytania, ujęte w katalogu pytań.

20 pytań z wiedzy podstawowej 

10 pytań o wysokim znaczeniu dla brd

3 pkt.

TAK / NIE

25`

6 pytań o średnim znaczeniu dla brd 

2 pkt.

4 pytania o niskim znaczeniu dla brd 

1 pkt.

12 pytań z wiedzy specjalistycznej

6 pytań o wysokim znaczeniu dla brd

3 pkt.

A/ B/ C

4 pytań o średnim znaczeniu dla brd 

2 pkt.

2 pytania o niskim znaczeniu dla brd 

1 pkt.

 • test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,
 • pytania są punktowane za 3, 2 i 1 pkt.  w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,
 • warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych,
 • czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,
 • tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa,
 • nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,
 • projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz, i kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO
Część podstawowa (20 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi,
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi,
 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Po zakończeniu część teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na wniosek osoby egzaminowanej :

 • dokonuje wydrku arkusza odpowiedzi,
 • umożliwia do wglądu pytania egzaminacyjne wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowej - dotyczy osób, które otrzymały negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego.