Ile wynosi opłata za egzamin państwowy?

 

OPŁATY ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY NA PRAWO JAZDY
OBOWIĄZUJĄCE OD 19 STYCZNIA 2013 ROKU

 

 Lp.   Kategoria   Teoria   Praktyka 
1. AM 30 140
2. A/A1/A2 30 180
3. B/B(96) 30/ - 140/170
4. B1/C1/D1 30 170
5. T 30 170
6. C 30 200
7. D 30 200
8. B+E  - 200
9. C+E  - 245

 

Opłaty należy dokonać na konto: 

ODBIORCA

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie

ul. Mleczarska 27, 06-400 Ciechanów

NUMER KONTA: 77 8213 0008 2001 0021 0425 0001
TYTUŁEM: imię i nazwisko kandydata, PESEL, opłata za egzamin kategorii .... 

 

  • "Z opłaty za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art. 5 pkt. 1"
  • W przypadku niestawienia się na egzamin teoretyczny lub praktyczny można zapisać się na nowy termin dokonując opłaty w wysokości 100% opłaty za egzamin.

 

PODSTAWA PRAWNA:  

Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. (Dz.U. 2014 r. poz 974).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. 2020 poz. 1268)