Jakie zadania egzaminacyjne występują w ruchu drogowym?

 

Druga część egzaminu praktycznego, czyli jazda po drogach publicznych, ma na celu sprawdzenie umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy.

W trakcie egzaminu egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.

Zadania objęte tą częścią egzaminu przedstawia tabela:

Poz.

Zadania egzaminacyjne

1

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2

Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

3

Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

4

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

5

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)

6

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych

7

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

8

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

9

Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*

10

Przejazd przez przejścia dla pieszych

11

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w za­kresie prawa jazdy kategorii B i B1):

 • prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parko­wania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parko­wanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszcze­nia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odby­wa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania po­między pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykony­wania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wy­konywania manewru nie może najechać na krawężnik.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru do­puszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

12

Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowgo, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):

 • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy,
  za­toczki itp.),
 • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,
 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

13

Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*

14

Przejazd przez tunel*

15

Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego

16

Wykonanie manewru wyprzedzania

17

Wykonanie manewru omijania

18

Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)

19

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

20
21

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo
Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo

22

Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

23

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy

24

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

 • w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości mini­mum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
 • manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

25

Rozprzęganie pojazdu przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy wojewódzkiego ośrod­ka ruchu drogowego lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzamino­wana ma nie więcej
niż 10 minut.

Sposób wykonania zadania:

 • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
 • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
 • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed za­brudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
 • wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
 • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
 • ustawienie pojazdu obok przyczepy

26

Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłączne egzaminu państwowego przeprowadzonego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1,C1+E,C,C+E, D1,D1+E,D i D+E); w zakresie prawa jazdy kat B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnę 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

27

Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzonego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D i D+E).

* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone 
   w odległości  większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę 
  w szczególności : przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu , natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.


** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Poz.

Rodzaj uprawnień

Minimalny czas trwania jazdy
w ruchu drogowym [min]

1

Prawo jazdy kategorii:

 • AM,
 • A1, A2, A, B+E, T
 • B1, B
 • C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

10 
25
40
45

2

Pozwolenie

35

 
W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.
2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
b) egzamin został przerwany przez egzaminatora w sytuacji, gdy:
- zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;
- osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego

1

Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowej

2

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

3

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim

4

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

5

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi , na którą wjeżdza osoba egzaminowana.

6

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

7

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu

8

Niezastosowanie się do:
8.1 sygnałów świetlnych,
8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,
8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9

Niezastosowanie się do znaków:
9.1 „stop”,
9.2 „zakaz wjazdu ...”,*)
9.3 „zakaz skręcania w lewo”,
9.4 „zakaz skręcania w prawo”,
9.5 „nakaz jazdy...”*,
9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,
9.7 „linia podwójna ciągła”
9.8 „zakaz ruchu”

10

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:
10.1 na skrzyżowaniu,
10.2 pojazdom szynowym,
10.3 rowerzystom,
10.4 podczas zmiany pasa ruchu,
10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej
       samej drodze,
10.6 podczas włączania się do ruchu,
10.7 podczas cofania

11

Naruszenie zakazu zawracania

12

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h

13

Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania

14

Naruszenie zakazu wyprzedzania:
14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,
14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,
14.4 na skrzyżowaniach,
14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15

Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”

16

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

       17        Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.

*) Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwo­wego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.