Jakie zadania egzaminacyjne występują na placu manewrowym?

Poszczególne zadania podporządkowane określonym kategoriom prawa jazdy przedstawia tabela:

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych ele­mentów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem)

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

C1, C, D1, D

6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

7 Slalom wolny ( jazda po między 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym)

AM,A1,A2,A

8

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewro­wym)

AM, A1, A2, A

9

Ominięcie przeszkody

A1, A2, A

10

 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8

AM, A1, A2, A

 

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym

Jazda pasem ruchu oraz po łuku do przodu i do tyłu. Dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy za wyjątkiem AM, A1, A2, A.

 


 

 

 

 

 

Ruszanie na wzniesieniu - zawsze dotyczy kategorii  A1, A2, A, B, B1 (pozostałe kategorie losowane w zestawach)

 

 

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym na pozostałe kategorie prawa jazdy (zestawy są losowane komputerowo)

Poz.

Nr zestawu

Pozycja zadania w tabeli 2

Kategoria

1

1

3, 4 - wjazd tyłem

B+E, C1,C1+E, C,C+E, D1,D1+E, D,D+E, T

2

2

3, 5

C1, C, D1, D

3

3

4 - wjazd przodem, 6

B+E, C1,C1+E,C, C+E,D1,D1+E,D,D+E,T

4

4

5,6

C1,C,D1,D,

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym dotyczące kategorii AM, A1, A2, A.

Przemieszczenie motocykla

 

 

Jazda  po łukach w kształcie cyfry osiem

Slalom wolny

Slalom szybki

Ominięcie przeszkody

 

 

Zadania te należy wykonać zgodnie z techniką kierowania pojazdem i niżej określonymi kryteriami:

Poz.

Poz. zadania z tabeli 2

Kryteria

1

1

 1. Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za  bezpieczeństwo rchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
 1. poziom oleju w silniku, 
 2. poziom płynu chłodzącego,
 3. poziom płynu hamulcowego,
 4. obecność płynu w spryskiwaczach
 5. działanie sygnału dźwiękowego,
 6. działanie świateł pozycyjnych/postojowych, 
 7. działanie świateł mijania,
 8. działanie świateł drogowych,
 9. działanie świateł hamowania „STOP”,
 10. działanie świateł cofania,
 11. działanie świateł kierunkowskazów,
 12. działanie świateł awaryjnych,
 13. działanie świateł przeciwmgłowych tylnych - odpowiednio jeżeli występuje,

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

 • na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
 • osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
 • w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzami­nowana może  poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
 • losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek  egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 ele­ment spośród  elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określo­nych w lit. f–m.

W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urzą­dzeniem komputerowym, losowego doboru elementów  części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

Właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte,

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

 • w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
  -  w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za
      pojazdem,
  -  zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

      3.  dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

 1. wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
 2. sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 3. zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
 4. podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

      4. dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:

 1. sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycz­nych), elementów  przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ła­dunku,
 2. sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 mi­nut;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 4 lit. b:

 • podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
 • cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
 • regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
 • dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
 • podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

      5. dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryj­-
          nych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

2

2

 1. uruchomienie silnika pojazdu;
 2. włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
 3. upewnienie się o możliwości jazdy:
  a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
 4. płynne ruszenie:
  a) opuszczenie dźwigni hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
  b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 5. dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
  (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu
  zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka)
 6. dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T:
  a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
  b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;
 7. nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole z trzymania pojazdu);
 8. nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
 9. zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
  a) w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
  b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczają­cej pas.

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i  pojazdu w czasie wykonywania zadania

3

3,4

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:

 1. możliwa jedna korekta toru jazdy,
 2. pojazd nie może:
  wyjechać kołem poza określony obszar wjazdu,
  -  naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
  -  potrącić pachołków lub tyczek,
 3. pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

4

5

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:

    
a. możliwa jedna korekta toru jazdy,

    b. pojazd nie może:
        -  naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz
        -  najechać na krawężnik,
    c. pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska 

5

6

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wznie­sieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu, zwalniając go - nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM,A1,A2 i A.

6

7

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
  c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami:

  Sposób wykonania zadania:
     
  a) niepodpieranie się nogami,

     b) niepotrącanie pachołków

7

8

    1. upewnienie się o możliwości jazdy:
        a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
        b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
        c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

    2. 2 -krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę  
        końcową;

Sposób wykonania zadania:
    
a.  średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h - nie dotyczy kategorii AM,,
    b. przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu - nie dotyczy kategorii AM,

    c. niepodpieranie się nogami,
    d. niepotrącenie pachołków.

8

9

    1) upewnienie się o możliwości jazdy:
    a. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
    b. ocena sytuacji wokół pojazdu,
    c. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
   
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.
 
Sposób wykonania zadania:

 a. prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być
     mniejsza niż 50 km/h,
 b. przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu
     w prawo i w lewo,
 c. niepodpieranie się nogami,
 d. nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 e. niepotrącanie pachołków

9

10

 1. upewnienie się o możliwości jazdy
 1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

     2.  5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
 
Sposób wykonania zadania:

 1. niepodpieranie się nogami,
 2. nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 3. niepotrącanie pachołków